روابط عمومی کمک به ایجاد پل‌های ارتباطی قوی و مستحکم‌تر میان ملتها و دولتها و  گسترش ارتباطات و نمود زحمتها است. 
آخرین خبرها