1000 هکتار ازمراتع شهرستان در طرح بهره برداری از محصولات فرعی قرار گرفت


به گفته ایرج بابایی رئیس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری  شهرستان لنجان  این طرحدرقالب  مطالعات  انجام شده باعنوان طرح بهره برداری کتیرا بخش باغبهادران و باهماهنگی ونظارت کارشناسان اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان به منظوربرداشت کتیرا ازگونه بوته ای گون  با هدف توسعه اشتغال و حمایت از بهره برداران این بخش وبا همکاری شرکت تعاونی کشاورزی ومنابع طبیعی مرتعداران شهرستان به اجرادرآمد وی اذعان نمودکه محصول کتیراازمحصولات با ارزش مرتعی بوده و دارای ارزش  اقتصادی بالائی  است ومصارف داروئی وصنعتی فراوانی دارد . طرح بهره برداری از محصولات کتیرا دربخش باغبهادران درسطح  19هزار هکتار انجام  شده و طبق این طرح  هرهکتارمرتع  دارای قابلیت برداشت بطور متوسط 5 کیلوگرم کتیرارادارااست0درسالجاری قراردادبرداشت این محصول درسطح 1000هکتارمنعقدگردیده که پیش بینی می شوددرعرصه مورد بهره برداری درطول فصل مجاز حدود 5000کیلوگرم کتیرا برداشت که علاوه برصرفه اقتصادی با عث ایجاد اشتغال نیز میشود

وی گفت متاءسفانه مردم و مسئولین اکثرا" به مراتع  فقط ازدیدگاه تولید علوفه نگریسته  وکمتر به فواید دیگرمراتع  منجمله  اثرات زیست محیطی ،  تولید محصولات فرعی ، حفاظت آب و خاک ، کاهش خطرات سیلاب ، تغذیه قنوات،کاهش اثرات خشکسالی و....توجه دارند.خوشبختانه باتوجه به شرایط اقلیمی حدود 30هزارهکتارازمراتع شهرستان لنجان پتانسیل خوبی جهت  بهره برداری محصولات  فرعی داشته  و انجام مطالعات لازم دراین خصوص ازاهمیت ویژه ای  برخورداراست  ونیاز به توجه هرچه بیشتر مسئولین به این بخش دارد .درهمین راستا طرح بهره برداری ازمحصولات کتیرا درکاهریز درسطح 4800 هکتار نیز درحال تهیه و تدوین است . وی بابیان اینکه  هرگونه بهره برداری ازمحصولات مرتعی درچهارچوب  قوانین وضوابط  خاص انجام شده ونیاز به ارائه طرح وانجام مطالعات واخذمجوزلازم دارد، تاءکیدنمود درسالجاری قراردادبهره برداری صرفا"با افرادی منعقد شده که تحت  آموزش قرارگرفته ونحوه ی صحیح برداشت این محصول رافراگرفته باشند

درضمن  بهره برداری غیر مجازازمراتع طبق مفاد قانونی جرم محسوب شده وبا متخلفین ازطریق مراجع قضایی برخورد خواهد شدکه  دراین جا لازم است ازهمکاری دستگاههای قضایی و انتظامی  شهرستان به جهت  همکاری با این اداره کمال قدر دانی و تشکر را  بنمایم . 
آخرین خبرها