50 هزارهکتار از مرتع شهرستان تحت اجرای طرح مدیریت چرای دام قرار گرفت

در سالجاری با همکاری شرکت تعاونی کشاورزی ومنابع طبیعی مرتعداران لنجان 50 هزارهکتار ازمراتع این شهرستان تحت طرح مدیریت چرا واقع شده است . به گفته ایرج بابائی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان، این طرح هر ساله از اوایل فروردین ماه شروع وتاپایان فصل بهره برداری (شهریور ماه)ادامه خواهد داشت.وی ایجاد تعادل دام و مرتع، رعایت زمان ورود وخروج دام از مرتع ودرنهایت حفظ  ،توسعه ،اصلاح و بهره برداری بهینه از مراتع را از جمله مزایای اجرای این طرح برشمردوادامه داد : حدود 450 نفر بهره بردار دارای پروانه چرا با تعداد حدود18هزار دام سبک در مراتع لنجان مجاز به استفاده ازمراتع هستند، ولی وجود 26هزار دام درسطح مراتع شهرستان نشان دهنده فشارمضاعفی بر مراتع است، که این عامل اگر همراه با چرای زودرس ومفرط باشد باعث از بین رفتن گونه های مرغوب گیاهی ، کوبیدگی خاک ،فرسایش و در نهایت منجر به تخریب پوشش گیاهی و گرایش نزولی مراتع خواهد شد. ایرج بابایی افزود: در طرح مدیریت چرا ، طبق تبصره 2 ماده 47 قانون بخشی از مقررات مالی دولت با افراد خاطی و دامدارانی که فصل چرا را رعایت نکرده وزودتر از موعد مقرر یعنی اواخر اردیبهشت ماه دام را وارد مرتع نمایندویا تعداد دام آنها بیش از تعداد مجاز مندرج در پروانه چرای آنها باشد و همچنین دامداران بدون پروانه چرا برخورد قانونی خواهد شد.وی اضافه نمود: در حال حاضر مراتع شهرستان دارای تولید متوسط علوفه خشک قابل بهره برداری حدود60کیلوگرم درهکتاراست(تولید بالفعل )،که با اجرای عملیات مدیریتی واصلاحی،پتانسیل تولید علوفه خشک به 2 تا3برابر تولید فعلی خواهدرسید (تولید بالقوه )که این موضوع  میتوانددر بهبود وضع اقتصادی بهره برداران وایجاد اشتغال در شهرستان نقش بسزائی داشته باشد.رئیس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان لنجان،استفاده ازپتانسیل های دیگرمراتع همانندمباحث تفرجگاهی ،تولید فرآورده های فرعی مرتعی شامل فرآورده های داروئی،صنعتی وخوراکی راازدیگرعوامل اقتصادی واشتغال زای مراتع دانست که اگربرنامه ریزی لازم ومناسبی دراین خصوص انجام شوداز فشار دام برمراتع کاسته خواهد شد.وی کمبود اعتبارات تخصیص یافته به این طرح ،کمبود امکانات ،خودرو ونیروی انسانی را ازجمله مشکلات این طرح بیان و اذعان نمود در راستای عمل به منویات  مقام معظم رهبری(مدظله) که سال جاری را سال  همدلی و همزبانی دولت و مردم عنوان نموده ، این طرح با همکاری شرکت تعاونی کشاورزی ومنابع طبیعی مرتعداران لنجان انجام میگرددو در واقع خود مردم ومرتعداران دراجرای طرح مشارکت مینمایند 0 وی ازمسئولین شهرستان همچنین  دستگاه های قضائی،شورای حفاظت ازاراضی ملی ، همچنین نیروهای خدوم وزحمت کش انتظامی شهرستان که دراجرائی طرح همکاری بسیارخوبی بااداره منابع طبیعی و آبخیز داری شهرستان دارند تقدیروتشکر نمود.
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری


 
آخرین خبرها