برگزاری دوره اطفا حریق

دوره اطفا حریق با همکاری آتش نشانی شهر چرمهین با حضور بهره برداران مراتع وهمیاران طبیعت در اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان لنجانبرگزارگردید:

 
آخرین خبرها