بازدید بخشدار بخش باغبهادران از پروژه های آبخیزداری حوزه چم آسمان

به گفته روابط عمومی اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان لنجان بخشدار بخش باغبهادران و رئیس  اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان از پروژه آبخیزداری در حال اجرای حوزه آبخیز چم آسمان بازدید نمودند.
اعتبارپروژه  12450000000ريال (دوازده میلیاردوچهارصدوپنجاه میلیون ريال)می باشد که از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی و در روستای  چم کهریز در حال اجرا میباشد.


 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری


 
آخرین خبرها