حضور مدیر کل و معاونت برنامه ریزی، توسعه و مدیریت منابع در اداره منابع طبیعی شهرستان لنجانمهندس کاظمی مدیر کل منابع طبیعی استان اصفهان و دکتر خلیلی معاونت برنامه ریزی، توسعه و مدیریت منابع از اداره منابع طبیعی شهرستان لنجان بازدید نمودند.
به گزارش روابط عمومی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان لنجان در این بازدید که در مورخ 1400/7/6 صورت پذیرفت، مدیر کل و دکتر خلیلی ضمن حضور در تک تک واحد ها مسائل و مشکلات واحدها و کارشناسان مربوطه را مورد بررسی قرار دادند. 
آخرین خبرها