رفع تصرف اراضی ملی روستای کاهریز

به گزارش روابط عمومی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان لنجان در مروخ 1400/08/24 با توجه به تبصره یک ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور و همچنین دستور قضایی اخذ شده از دادستان محترم شهرستان مامورین یگان حفاظت این اداره اقدام به رفع تصرف از یک و نیم هکتار از اراضی ملی روستای کاهریز نمودند. 
آخرین خبرها