گیاهان مرتعی

در فلات ايران حدود ۷۵۰۰ تا ۷۸۰۰ گونه از گياهان آوندى وجود دارد که متعلق به ۱۱۱۰ جنس و نزديک به ۱۵۰ خانواده هستند. فقط ۹ جنس از اين گياهان مربوط به گياهان نهان‌زادان آوندى و بازدانگان است و بقيه به گياهان گل‌دار تعلق دارد. با توجه به اينکه در تمام کره ‌زمين مجموع خانواده‌هاى گياهان گل‌دار فقط ۳۵۰ خانواده است، تعداد خانواده‌هاى گياهان گل‌دار ايران بسيار بالا و از اين لحاظ بااهميت است.
جوامع گياهى ايران داراى ترکيبات متفاوتى است. شکل ويژهٔ هر يک از اين جوامع تحت ‌تأثير عواملى چون خاک، اقليم و شرايط ويژه اکولوژيک منطقه به‌وجود آمده است. استقرار گياهان در اين جوامع از گوناگونى بسيار برخوردار است. در اين جوامع انواع گياهان بوته‌اي، درختچه، درخت و انواع گياهان يک‌ساله، دوساله و دائمى را مى‌توان مشاهده کرد. براى مطالعهٔ انواع گياهان مرتعي، آنها را در سه گروه گند‌ميان، پهن‌‌برگ‌ها و بوته‌اى‌ها دسته‌بندى مى‌کنند.


 
آخرین خبرها