بهار در پروژه های جنگلکاری شهرستان لنجان

پروژه جنگل کاری : با هدف ایجاد پوشش جنگلی در مناطق جنگلی و غیرجنگلی در جهت توسعه جنگل و افزایش سرانه جنگل،توسعه و احیا رویشگاه‌هاو تقویت پوشش گیاهی و حفاظت از آب و خاک به اجرا در می آید .
 


 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری


 
آخرین خبرها