افزایش میزان جرایم مرتبط با قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع -مصوب 1346- (تصویبنامه شماره 104993/ت54475هـ مورخ 23/8/1396 هیأت وزیران)

افزایش میزان جرایم مرتبط با قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع -مصوب 1346- (تصویبنامه شماره 104993/ت54475هـ مورخ 23/8/1396 هیأت وزیران)
وزارت جهاد کشاورزی- وزارت دادگستری
سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان حفاظت محیط زیست
هیئت وزیران در جلسه 14/8/1396 به پیشنهاد وزارت دادگستری و به استناد ماده (28) قانون مجازات اسلامی -مصوب 1392- تصویب کرد:
میزان جرایم مندرج در مواد (42)، (43)، (44)، (46) و (50) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع -مصوب 1346- با اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح و تصویب نامه شماره 42127/ت25046هـ مورخ 28/8/1382 لغو می شود:
الف- در ماده (42):
1- جریمه نقدی بریدن، ریشه کن کردن و سوزاندن هر اصله نهال، یک میلیون و پانصد هزار (1.500.000) ریال تا سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار (3.750.000) ریال به شرح زیر می باشد:
۱-۱- نهال درختان موضوع ماده (۱) قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور – مصوب ۱۳۷۱- و گونه­ های کهور، آکاسیا و کنار، سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار (۰۰۰ر۷۵۰ر۳) ریال.
۱-۲- نهال درختان دسته دوم موضوع بند (۱۷) ماده (۱) قانون حفاظت و بهره­برداری از جنگل­ها و مراتع، دو میلیون و دویست و پنجاه هزار (۰۰۰ر۲۵۰ر۲) ریال.
۱-۳- نهال درختان سایر گونه‌ها، یک میلیون و پانصد هزار (۰۰۰ر۵۰۰ر۱) ریال.
۲- جریمه نقدی بریدن و ریشه ­کن کردن هر اصله درخت و تهیه هر مترمکعب چوب، هیزم وذغال از آن، سی میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰) ریال تا هفتاد و پنج میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۷۵) ریال به شرح زیر می‌باشد:
۲-۱- درختان موضوع ماده (۱) قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور - مصوب ۱۳۷۱- و گونه­ های کهور، آکاسیا و کنار، هفتاد و پنج میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۷۵) ریال.
۲-۲- درختان دسته دوم موضوع بند (۱۷) ماده (۱) قانون حفاظت و بهره ­برداری از جنگل­ها و مراتع، پنجاه و دو میلیون و پانصد هزار (۰۰۰ر۵۰۰ر۵۲) ریال.
۲-۳- درختان سایر گونه‌ها، سی میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰) ریال.
ب- در ماده (۴۳):
میزان جرایم نقدی موضوع این ماده، شش میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۶) ریال تا پانزده میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱۵) ریال به شرح زیر می‌باشد:
۱- بریدن و ریشه­ کن کردن بوته­ ها و خارهای مناطق بیابانی و کویری، شش میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۶) ریال.
۲- بریدن و ریشه ­کن کردن درختچه ­های مناطق بیابانی و کویری، پانزده میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱۵) ریال.
پ- در ماده (۴۴):
جریمه نقدی چرانیدن بز در جنگل­ها و مراتع و مناطقی که از طرف سازمان جنگل­ها، مراتع و آبخیزداری کشور تعیین و آگهی شده است، چهار میلیون و هشتصد هزار (۰۰۰ر۸۰۰ر۴) ریال برای هر رأس بز می‌باشد.
ت- در ماده (۴۶):
جریمه نقدی کت­ زدن یا پی­ زدن یا روشن کردن آتش در تنه درخت جنگلی، از سی میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰) ریال تا هفتاد و پنج میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۷۵) ریال به شرح زیر می‌باشد:
۱- درختان موضوع ماده (۱) قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور – مصوب ۱۳۷۱- و گونه­های کهور، آکاسیا و کنار، هفتاد و پنج میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۷۵) ریال.
۲- درختان دسته دوم موضوع بند (۱۷) ماده (۱) قانون حفاظت و بهره­برداری از جنگل­ها و مراتع، پنجاه و دو میلیون و پانصد هزار (۰۰۰ر۵۰۰ر۵۲) ریال.
۳- درختان سایر گونه‌ها، سی میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰) ریال.
ث- در ماده (۵۰):
جریمه ریالی چرای غیرمجاز در محدوده جنگل‌های سوخته شده و یا توده‌های جنگلی مذکور در تبصره (۲) ماده (۲) قانون ملی شدن جنگل­ها که توسط سازمان جنگل­ها، مراتع و آبخیزداری کشور قرق اعلام شده است، برای هر واحد دامی معادل بیست درصد ارزش متوسط واحد دامی که در ابتدای هر سال توسط وزارت جهادکشاورزی اعلام می‌شود، محاسبه خواهد شد.
اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری


 
آخرین خبرها