برگزاری کارگاه آموزشی ویژه دهیاران وشوراهای اسلامی بخش باغبهادران

به گزارش روابط عمومی اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان لنجان کار گاه  آموزشی ترویجی منابع طبیعی  در راستای اشاعه فرهنگ منابع طبیعی وآموزش بخشداران ودهیاران وراهکارهای مشارکت مردم برای حفظ منابع طبیعی  ، با حضور نریمانی رئیس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان لنجان ،حاجعلی محمدی بخشداربخش باغبهادران ،دهیاران و شوراهای اسلامی روستاهای بخش باغبهادران در محل بخشداری این بخش برگزار گردید.


در این جلسه ابتدا بخشدار بخش باغبهادران درمورد وظایف دهیاران وحفاظت از عرصه های ملی ومنابع طبیعی نكاتي رابیان نمود، درادامه رئیس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان لنجان برنقش پر اهمیت دهیاران وشوراهای اسلامی روستاها در حفاظت از منابع طبیعی بعنوان سرمایه ملی تاکید کرد .

همچنین کارشناس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان لنجان مباحثی در مورد جلوگیری از تخریب وتصرف اراضی ملی ،آتش سوزی مراتع وجنگلها وآشنایی با تغییر اقلیم ارائه نمودکه از دهیاران وشوراها بعنوان همیاران منابع طبیعی خواسته شد ،در مسائل منابع طبیعی بی تفاوت نبوده واهمیت زیادی نسبت به حفاظت از منابع طبیعی قائل شوند .درپایان این کارگاه  به سوالات دهیاران وشوراها در زمینه منابع طبیعی پاسخ داده شد.
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری


 
آخرین خبرها