اجرای پروژه جنگل کاری درسطح 200 هکتار از مراتع شهرستان لنجان

روح الله کاظمی رئیس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان لنجان با بیان اینکه اجرای پروژه های جنگل کاری در سالهای اخیر از اهیمت زیست محیطی واقتصادی اجتماعی  فزاینده ای برخوردار بوده و بعنوان شاخص توسعه ویکی از مهمترین فعالیتهای عمرانی در سطح بین الملل مطرح می باشد، گفت این پروژه در سطح 200 هکتار از مراتع شهرستان و با استفاده از بذر بادام اسکوپاریا ، بصورت دیم با سرمایه گذاری یک میلیارد وچهل میلیون ريال از اعتبارات ملی وبا هدف حفاظت خاک وتغذیه سفره های آب زیرزمینی ،افزایش بیلان تولید آب ،کنترل فرسایش ورسوب ،ایجاد فضای سبز،تلطیف هوا و صیانت از اراضی ملی ،در حوزه آبخیز    حاج الوان به اجرا در خواهد آمد.
 


 
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری


 
آخرین خبرها