بزرگداشت روز هوای پاک در شهرستان لنجان

به گزارش روابط عمومی اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان لنجان مراسم بزرگ داشت روز هوای پاک در مدرسه عدل الهی زرین شهر برگزار گردید. در این مراسم مسئولین شرکت کننده بر لزوم حفظ محیط زیست ومنابع طبیعی تاکید نموداندکه در پایان مراسم مسئولین شرکت کننده از گیاهان داروئی کشت شده توسط دانش آموزان بازدید و با تاکید بر اجرای برنامه های آموزشی ویژه دانش آموزان توسط ادارات منابع طبیعی وآبخیزداری ومحیط زیست موافقت گردید.
آموزش کشت گیاهان داروئی توسط واحد آموزش وترویج اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان لنجان صورت پذیرفته بود.

 

 

 


 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری


 
آخرین خبرها