اجرای پروژه های آبخیزداری با اعتبار بالغ بر بیست ودو میلیارد ريال در لنجان

روح الله کاظمی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان لنجان از شروع اجرای پروژه های آبخیزداری در حوزه های آبخیز حاج الوان و چم آسمان  بخش باغبهادران از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی  جمعاًبه مبلغ بیست ودومیلیارد وهشتصدو پنجاه میلیون ريال خبر دادوگفت : اجرای عملیات آبخیزداری وآبخوان داری در جلوگیری از فرسایش ورسوب وسیل خیزی در مسیل های بحرانی تاثیر بسزای داردکه اجرای عملیات در این دو حوزه به صورت احداث بندهای کوتاه سنگ وسیمان در آبراهه ای بحرانی که در سال های اخیر با خطرات بروز سیلاب مواجه بوده اند صورت می پذیرد.
 
کاظمی هدف از اجرای این عملیات را،کنترل سیلاب ونفوذ روان آب ،تغذیه قنوات وکاهش اثرات خشکسالی وکاهش فرسایش و رسوب وبهبود وضعیت اجتماعی،اقتصادی ومعیشتی آبخیز نشینان وبهره برداران پایین دست حوزه آبخیز بیان نمود و خاطر نشان کرد کشور ایران عمدتاً دارای آب وهوای خشک ونیمه خشک با بارندگی متوسط 250 میلی متر در سال بوده که بارندگی ها دارای تراکنش زمانی ومکانی متناسب نمی باشد که شهرستان لنجان با متوسط بارندگی 160 میلی متر در سال نیز همین شرایط را دارابوده بنابراین در صورتی که بتوان رواناب حاصل از بارش ها را کنترل وبه نحو مطلوب هدایت نمود سالیانه بخشی از 187 میلیون متر مکعب رواناب حاصله را مهار وهدایت نموده که این مهم جز با اجرای پروژه های آبخیزداری محقق نخواهد شد.رئیس اداره منابع طبیع وآبخیزداری  در پایان خاطر نشان کردبیش از نیمی از حوزه های آبخیز شهرستان دارای مطالعات تفضیلی بوده وطرحهای مذکور آماده اجرا می باشد .
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری


 
آخرین خبرها