بنه( پسته وحشی)

درختی است دارای برگهای مرکب شفاف، میوه های قرمز دارد که پس از رسیدن سبز می شوند. این میوه ها همانند پسته اما ریزترند.میوه اش دارای پسته و مغزی خوشمزه است. شیره ای از زخمهای درخت بنه بیرون می آید که بدان «سقز» گفته می شود و بعضی از محلیان بدان «بریزه» می گویند.  اسم محلی این درخت در منطقه ممسنی ورستم« بن»است. در منطقه زاگرس از آن برای آدامس استفاده می شود. مزاج این درخت گرم است. مخلوط آن با شاخ بز کوهی برای کوفتگی استفاده می شود .ابن سینا هم شیره این درخت را مرهمی برای پاک کردن زخم ها و خشک نمودن ریم و چرک[ عفونت]  به کار می برد. 


 
آخرین خبرها