گون سفید

گونه گياهي گون سفيد يكي از مهمترين گياهان مرتعي منطقه غرب اصفهان به شمار مي رود كه اهميت زيادي در حفاظت خاك و حيات اقتصادي مردم منطقه دارد. با اين وجود بهره برداري بيش از حد و فشار چرايي دام باعث تخريب رويشگاه هاي آن شده است. اين پژوهش به منظور تعيين رويشگاه بالقوه اين گونه در دو شهرستان لنجان و فلاورجان استان اصفهان جهت انجام عمليات بازكاشت و احيا اين گونه صورت پذيرفت. براي اين منظور از داده هاي مكاني حضور اين گونه به عنوان مكان هاي مناسب بالفعل براي رويش آن و بررسي شرايط محيطي (اقليم، خاك و فيزيوگرافي) اين مناطق جهت شناسايي نيازهاي رويشگاهي آن استفاده شد. داده هاي خاک با استفاده از بررسي مطالعات پيشين و ميانيابي نقاط مربوط به پروفيل هاي حفر شده تبديل به نقشه هاي خاک شدند. اطلاعات اقليمي و فيزيوگرافي هم با روش مشابهي تهيه و براي ورود به مدل نهايي آماده سازي شدند. با وارد كردن لايه هاي اطلاعاتي در مدل ENFA و با اعمال آناليزهاي آماري نرمال سازي و همبستگي در نرم افزار بيومپر، نقشه رويشگاه هاي بالقوه اين گونه با استفاده از روش ميانگين همساز ايجاد شد. نتايج حاصل از بررسي ها نشان مي دهد كه متغيرهاي درصد سنگريزه، مقدار پتاسيم، رطوبت اشباع، هدايت الکتريکي و بارندگي سالانه مهم ترين عوامل در انتخاب زيستگاه گون سفيد در منطقه مورد مطالعه مي باشند. 25300 هكتار معادل با 16% از كل منطقه رويشگاه بالقوه گون سفيد به شمار مي رود. براي بررسي صحت اين مدل از نمايه Boyce استفاده شد و ميزان صحت مدل در اين آزمون برابر با 85.2 درصد تعيين گرديد


 
آخرین خبرها